Programul sectorial "Leonardo Da Vinci"


A. Obiective

B. Prioritati

C. Cine poate candida

D. Criterii de finantare

E. Tipuri de actiuni

F. Site-ul oficial al programului

G. Documente necesare:


A. Obiective

OBIECTIVELE GENERALE ALE PROGRAMULUI SECTORIAL LEONARDO DA VINCI:

1) Dezvoltarea tehnicilor de predare/ invatare pentru toate persoanele implicate in educatie si formare profesionala (exclus nivelul tertiar),
2) Dezvoltarea institutiilor, organizatiilor care furnizeaza/ faciliteaza accesul la educatie si formare profesionala
3) Incurajarea cooperarii europene in educatie si formare profesionala, Implementarea conceptelor Declaratiei de la Copenhaga cu ajutorul inovarii, testarii si experimentarii.

OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROGRAMULUI SECTORIAL LEONARDO DA VINCI:

1) Sustinerea participantilor la formarea profesionala sau la alte activitati de formare, in vederea achizitiei de cunostinte, abilitati si calificari pentru facilitarea dezvoltarii personale, cresterea sanselor de angajare si participare pe piata muncii europene;
2) Sustinerea ameliorarilor aduse calitatii si inovarii in sistemele, institutiile si practicile de formare profesionala;
3) Sustinerea cresterii atractivitatii formarii profesionale si mobilitatii fata de angajatori si persoane fizice si facilitarii mobilitatii persoanelor aflate pe piata muncii.

OBIECTIVELE OPERATIONALE ALE PROGRAMULUI SECTORIAL LEONARDO DA VINCI:

1) Cresterea calitatii si a volumului mobilitatii in Europa a persoanelor implicate in educatie si formare profesionala initiala si in formare continua, in vederea cresterii numarului plasamentelor in intreprinderi la cel putin 80 000 pe an, pana la sfarsitul Programului Invatare pe Tot Parcursul Vietii;
2) Cresterea calitatii si a volumului cooperarii intre institutii sau organizatii furnizoare de educatie si formare, intreprinderi, parteneri sociali si alte organisme relevante din Europa;
3) Facilitarea dezvoltarii de practici inovative in domeniul educatiei si formarii profesionale, exclusiv nivelul tertiar, si transferul acestora, inclusiv dintr-o tara participanta catre altele;
4) Cresterea transparentei si recunoasterii calificarilor si competentelor, inclusiv cele dobandite prin invatare non-formala si informala;
5) Incurajarea invatarii limbilor straine moderne;
6) Sustinerea dezvoltarii de continut, servicii, pedagogii si practici de invatare pe tot parcursul vietii cu support TIC.

B. Prioritati

COMUNITARE
Proiectele de mobilitate a persoanelor trebuie sa asigure calitatea ridicata a mobilitatii si trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente:

1) pregatire culturala si lingvistica
2) obiective, continut si durata plasament
3) organizare, tutoring si mentoring;
4) validarea competentelor obtinute in urma plasamentului;
5) integrarea plasamentului in continutul formarii;
6) obtinerea, la cerere, a certificatului "Europass-Mobility".

Pentru transfer de inovatie, prioritatile sunt:
1. Dezvoltarea calitatii in sistemele si practicile de educatie si formare profesionala,
2. Formarea continua a personalului didactic si a formatorilor,
3. Dezvoltarea continutului in format e-learning,
4. Transferul de credite in educatie si formare profesionala,
5. Validarea invatarii non-formale si informale.

NATIONALE

Prioritati nationale institutionale:
1) Coordonatori din zonele rurale
2) Coordonatori ce nu au mai beneficiat de fonduri europene,
3) Coordonatori caracterizati printr-un procent mare de persoane cu nevoi speciale sau/si minoritati,
4) Coordonatori care au demonstrat un management de calitate a fondurilor europene.

Prioritati nationale tematice: proiecte care se adreseaza urmatoarelor domenii: agricultura si dezvoltare rurala, turism si alte servicii specifice, administratie publica, tehnologia informatiei si a comunicatiilor, constructii, asistenta sociala, farmacie si medicina, management scolar, asigurarea calitatii.

MOBILITATE - SPECIFIC PENTRU GRUPUL "IVT"

Urmatoarele obiective au fost detaliate la nivel national, dupa cum urmeaza:
1) Asigurarea dezvoltarii personale si profesionale a elevilor ca cetateni activi in viata civica si profesionala a comunitatii
2) Asigurarea sanselor egale de acces in sistemele de formare profesionala si asigurarea dezvoltarii profesionale a fiecarui elev in functie de potentialul si interesul propriu;
3) Cresterea calitatii accesului la formarea profesionala in zonele rurale;
4) Cresterea accesului la educatie si formare profesioanala a grupurilor dezavantajate.

Prioritatile nationale specifice sunt:
1) Utilizarea metodelor de invatare activ - participative - lucru in echipe, proiecte etc
2) Integrarea tehnologiei informatiei si a comunicatiilor in procesul de invatare - audiovizual, materiale pe suport virtual etc.,
3) Promovarea noilor tipuri de invatare - invatamant la distanta, dual, ucenicie, scoli de vara etc.,
4) Dezvoltarea de noi competente de baza - IT, entreprenoriat, participare civica, competente sociale etc.

MOBILITATE - SPECIFIC PENTRU GRUPUL TINTA "PLM"

Prioritatile nationale specifice sunt:
1) Utilizarea metodelor de invatare activ - participative - lucru in echipe, proiecte etc;
2) Integrarea tehnologiei informatiei si a comunicatiilor in procesul de invatare- audiovizual, materiale pe suport virtual etc.,
3) Promovarea noilor tipuri de invatare - invatamant la distanta, dual, ucenicie, scoli de vara etc.,
4) Dezvoltarea de noi competente de baza - IT, entreprenoriat, participare civica, competente sociale etc.

MOBILITATE - SPECIFIC PENTRU GRUPUL TINTA "VETPRO"

Urmatoarele obiective au fost detaliate la nivel national, dupa cum urmeaza:
1) Facilitarea mobilitatii pe piata muncii prin introducerea unui cadru national al calificarilor in concordanta cu EQF
2) Promovarea asigurarii calitatii in managementul institutiilor de formare profesionala,
3) Adecvarea oportunitatilor pe piata muncii la nivel local, regional si national cu curriculum-ul furnizorilor de formare profesionala; asigurarea oportunitatilor de invatare pe tot parcursul vietii in vederea unei mai bune adaptari a celor ce invata la schimbarile economice,
4) Cresterea calitatii educatiei si formarii profesionale in zonele rurale (accent pe resurse umane),
5) Cresterea capacitatii institutionale in elaborarea si implementarea proiectelor,
6) Cresterea accesului la educatiei si formare profesionala a grupurilor dezavantajate,
7) Dezvoltarea serviciilor de consiliere si orientare profesionala in vederea dezvoltarii profesionale.

Prioritatile nationale specifice sunt:
1) Analizarea organizarii institutionale a organismelor similare (active in domeniul formarii profesionale) - asigurarea calitatii, componente teoretice versus componente practice ale educatiei, dezvoltare curriculara si adaptarea la piata muncii etc;

2) Analizarea diferitelor metode si instrumente de evaluare si certificare a abilitatilor/ competentelor dobandite in contexte formale, non-formale si informale;

3) Formarea personalului didactic si a formatorilor cu privire la utilizarea metodelor de predare/ invatare, utilizarea tehnologiei informatiei si comunicatiilor, altor mijloace de predare adaptate la nevoile diferitilor beneficiari si centrate pe cei care invata;

4) Dezvoltarea competentelor consilierilor de orientare profesionala si a responsabililor de formare si planificare a formarii din intreprinderi;

5) Analiza diferitelor abordari, metode si instrumente in consilierea si orientarea profesionala prin comparatie pe diferite tipuri de organizatie - scoli, intreprinderi, organizatii de formare etc.

SPECIFIC PENTRU TRANSFER DE INOVATIE:

Urmatoarele obiective au fost detaliate la nivel national, dupa cum urmeaza:
1) Introducerea unui sistem de asigurarea calitatii in formarea profesionala prin dezvoltarea unui sistem national al calificarilor in concordanta cu EQF

2) Recunosterea certificarilor de formare profesionala dobandite prin metode formale, non-formale si informale,

3) Dezvoltarea unui sistem cumulativ de credite in invatarea pe tot parcursul vietii (folosind un sistem de acumulare de credite dobandite prin invatare formala/non-formala/informala)

4) In plus, pentru anul 2007, prioritatile nationale in proiectele de transfer de inovatie sunt urmatoarele:
a. Protectia mediului si dezvoltare durabila (inclusiv stiintele viului),
b. Politici de sanatate publica,
c. IT & media,
d. Managementul afacerilor si interoperabilitate,
e. Dezvoltarea unor centre de excelenta in formarea profesionala.

C. Cine poate candida

Candidatura/aplicatia de participare la proiectele Leonardo da Vinci o poate prezenta un COORDONATOR care este o institutie/un organism, cu personalitate juridica. In orice proiect Leonardo da Vinci, COORDONATORUL are un anumit numar de PARTENERI, care trebuie, de asemenea, sa fie institutii/organisme cu personalitate juridica.

In conformitate cu Decizia Consiliului 1720/2006 privind Programul "Invatare pe tot parcursul vietii", accesul in acest program este deschis institutiilor si organismelor publice/private si anume:

1) Institutii sau organizatii furnizoare de invatare in domeniile acoperite de programul sectorial Leonardo da Vinci ;
2) Asociatii sau reprezentantii celor implicati in educatie si formare profesionala, inclusiv asociatiile elevilor, parintilor si cadrelor didactice;
3) Intreprinderi, parteneri sociali sau alti reprezentanti ai pietii muncii, inclusiv camerele de comert si organizatiile de comert;
4) Organisme furnizoare de servicii de orientare, consiliere si informare privind orice aspect al invatarii pe tot parcursul vietii;
5) Organisme responsabile de sistemele si politicile referitoare la orice aspect al invatarii pe tot parcursul vietii si la educatia si formarea profesionala la nivel local, regional si national;
6) Centre de cercetare si organisme ce privesc aspecte ale invatarii pe tot parcursul vietii;
7) Institutii de invatamant superior;
8) Organizatii non-profit, voluntariate, ONG-uri;
9) Organizatii coordonatoare in numele unui consortium.

Persoanele fizice (tineri, adulti sau staff) pot participa la un proiect de mobilitate numai daca au fost selectionate de o organizatie de trimitere cu personalitate juridica ce face parte dintre organizatiile partenere din cadrul unui proiect. Varsta eligibila a beneficiarilor de mobilitate este intre 15 si 65 de ani

D. Criterii de finantare

Institutia/organismul care prezinta o propunere de proiect trebuie sa aiba personalitate juridica si sa fie inregistrata oficial in Romania. Partenerii (interni si externi) coordonatorului trebuie la randul lor sa aiba personalitate juridica. Conform reglementarilor europene si nationale in general, si ale Programului sectorial Leonardo da Vinci in special, varsta beneficiarilor de mobilitate este in intervalul 15-65 de ani impliniti pana la data mobilitatii.

O propunere de proiect va fi luata in considerare numai daca, pe langa formularul de candidatura, coordonatorul (organisme nepublice) prezinta documente cu informatii complementare, care fac dovada capacitatii tehnice, manageriale si financiare a coordonatorului de a realiza si cofinanta proiectul documente ce trebuie prezentate impreuna cu propunerea de proiect.

Dupa caz, Agentia poate solicita coordonatorilor proiectelor si alte documente prin care sa ateste capacitatea acestora de a realiza optim proiectele selectionate. Propunerea de proiect (formularul de candidatura) trebuie sa fie semnata de reprezentantul legal al coordonatorului (director, presedinte etc.) si va fi stampilata in consecinta. In toate celelalte cazuri, propunerile de proiect vor fi declarate ineligibile si nu vor participa la competitie.

O singura activitate se finanteaza o singura data in Programul LLP. Astfel, cazurile de "dubla finantare" vor fi amendate corespunzator de Agentia Nationala fie prin respingerea propunerii, fie prin rezilierea contractului, fie prin invalidarea cheltuielilor si aplicarea de penalizari, in functie de etapa in care se afla activitate in cauza.

De asemenea, in functie de oportunitatea realizarii unor cheltuieli sau a unor activitati, Agentia Nationala isi rezerva dreptul de a aplica penalizari in etapa de evaluare a raportului final al unui proiect finantat si implementat. Cazurile in care pot apare penalizari financiare si tipul acestor penalizari sunt prezentate in indrumarele specifice realizate de catre Agentia Nationala si publicate pe pagina acesteia. Coordonatorii/proiectele care nu respecta cerintele de mai sus nu vor fi finantate prin Programul Leonardo da Vinci.

E. Tipuri de actiuni

Urmatoarele actiuni sunt finantate prin programul sectorial Leonardo da Vinci:

MOBILITATE

1) PLASAMENT DE FORMARE
Este perioada de formare profesionala si/sau experienta practica a unei persoane in cadrul unei intreprinderi sau organizatii de formare partenere, dintr-o tara participanta, care sa includa cursuri de formare suplimentare in limba de lucru sau in limba tarii gazda, in scopul sustinerii persoanelor beneficiare in adaptarea la noile cerinte ale pietii munci din Comunitatea europeana, in achizitia de abilitati specifice si in ameliorarea intelegerii culturii economice si sociale a tarii de primire, in contextul dobandirii experientei in munca

1.1. PERSOANE IN FORMARE PROFESIONALA INITIALA (GRUP TINTA "IVT"):

- Selectia proiectelor se realizeaza de AN
- Presupun asocierea in parteneriat a unei institutii eligibile din Romania cu cel putin o institutie dintr-o tara membra a Uniunii Europene;
- Participanti: tineri, ucenici, elevi, invatatei (exclus nivel tertiar)
- Durata mobilitatii: 2-39 saptamani (1 saptamana = 7 zile);
- Grant acordat: transport pentru mobilitate intre 1-3 saptamani, subzistenta, pregatire si management;
- Tinerii minori pot fi insotiti la cerere de persoane insotitoare, in urmatoarele conditii: un insotitor la un grup de 7 tineri; grantul insotitorului se ridica la cuantumul acordat unui adult; pentru insotitor nu se acorda fonduri pentru pregatire;
- Varsta eligibila a beneficiarilor este de minim 15 ani impliniti pana la data deplasarii in mobilitate.

1.2. PERSOANE PE PIATA MUNCII (GRUP TINTA "PLM"):

- Selectia proiectelor se realizeaza de AN
- Presupun asocierea in parteneriat a unei institutii eligibile din Romania cu cel putin o institutie dintr-o tara membra a Uniunii Europene;
- Participanti: adulti - muncitori, angajati sau nu / someri, persoane autorizate sau disponibile pe piata muncii, absolventi;
- Durata mobilitatii: 2-26 saptamani (1 saptamana = 7 zile);
- Grant acordat: transport pentru mobilitate intre 1-3 saptamani, subzistenta, pregatire si management;
- Varsta eligibila a beneficiarilor este intre 15-65 de ani impliniti pana la data deplasarii in mobilitate.

2. MOBILITATEA PROFESIONISTILOR IN FORMARE PROFESIONALA(grup tinta "VETPRO"):

Reprezinta un schimb de experienta sau dezvoltare profesionala (transfer, ameliorare sau actualizare de competenete si/sau de metode si practici inovatice in domeniul formarii profesionale, inclusiv a formarii profesionale lingvistice) pentru persoanele responsabile in VET la nivel profesional.
- Selectia proiectelor se realizeaza de AN
- Presupun asocierea in parteneriat a unei institutii eligibile din Romania cu cel putin o institutie dintr-o tara membra a Uniunii Europene;
- Participanti: staff - formatori, cadre didactice, consilieri orientare cariera, mentori din intreprinderi, responsabili planificare si formare;
- Durata mobilitatii: 1-6 saptamani (1 saptamana = 7 zile);
- Grant acordat: transport, subzistenta, pregatire si management;
- Varsta eligibila a beneficiarilor este maxim 65 de ani impliniti pana la data deplasarii in mobilitate.

TRANSFER DE INOVATIE (PROIECTE MULTILATERALE)

Punctul de plecare il reprezinta o solutie (sau mai multe) din domeniul invatarii pe tot parcursul vietii, care a fost deja implementata intr-una/mai multe tari si care necesita modificari/ adaptari pentru a putea fi implementata in alte tari (grup de tari).
1) Minimum 3 parteneri din 3 tari diferite
2) Identificarea a minimum o solutie inovativa in domeniul invatarii pe tot parcursul vietii,
3) Durata maxima a proiectului: 2 ani,
4) Contributia maxima EU: - 150 000 per an (= 75%),
5) Acces: orice institutie publica, semi-publica sau privata (intreprinderi, parteneri sociali, centre de cercetare, ONG-uri, etc.).

ACTIUNI CENTRALIZATE

1) Proiecte multilaterale - dezvoltare de inovatie
2) Retele tematice ale expertilor sau organizatiilor,
3) Vizite pregatitoare pentru mobilitate, parteneriate, proiecte sau activitati ale retelelor,
4) Alte initiative in vederea promovarii obiectivelor programului Leonardo da Vinci ("Masuri acompaniatoare").

Aceste actiuni centralizate sunt administrate direct de Agentia Executiva pentru Educatie, Audiovizual si Cultura, agentie a Comisiei Europene. Pentru detalii, formulare de candidatura etc, accesati site-ul Agentiei sus-mentionate la adresa


F. Site-ul oficial al programuluiG. Documente necesare:

1. mobilitate__formular_de_candidatura_engleza_38.doc
2. mobilitate__formular_de_candidatura_franceza_39.doc
3. mobilitate__formular_de_candidatura_germana_40.doc
4. mobilitate__model_contract_an__beneficiar_41.DOC
5. transfer_de_inovatie__formular_capacitate_financiara_engleza_42.doc
6. transfer_de_inovatie__formular_capacitate_financiara_franceza_43.doc
7. transfer_de_inovatie__formular_capacitate_financiara_germana_44.doc
8. transfer_de_inovatie__formular_de_candidatura_engleza_45.DOC

Nota explicativa
Referatele si lucrarile oferite de Referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.

Iti recomandam ca referatele pe care le downloadezi de pe site sa le utilizezi doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale pentru conceperea unui referat nou, propriu si original.

Referat.ro te invata cum sa faci o lucrare de nota 10!
Linkuri utile
Programeaza-te online la salonul favorit Descarca gratuit aplicatiile pentru iOS si Android Filmulete haioase Filme, poante si cele mai tari faze Jocuri Cele mai tari jocuri de pe net Referate scoala Resurse, lucrari, referate materiale pentru lucrari de nota 10 Bacalaureat 2019 Vezi subiectele examenului de Bacalaureat din 2019 Evaluare Nationala 2019 Ultimele informatii despre evaluare nationala
Toate imaginile, textele sau alte materiale prezentate pe site sunt proprietatea referat.ro fiind interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al referat.ro. Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa webmaster@referat.ro.
Confidentialitatea ta este importanta pentru noi

Referat.ro utilizeaza fisiere de tip cookie pentru a personaliza si imbunatati experienta ta pe Website-ul nostru. Te informam ca ne-am actualizat politica de confidentialitate pentru a integra cele mai recente modificari privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal. Inainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugam sa aloci timpul necesar pentru a citi si intelege continutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigarii pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizarii fisierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totusi ca poti modifica in orice moment setarile acestor fisiere cookie urmarind instructiunile din Politica de Cookie.


Politica de Cookie
Am inteles