Scopul lui Dumnezeu

Trimis la data: 2005-02-10
Materia: Religie
Nivel: Gimnaziu
Pagini: 9
Nota: 9.49 / 10
Downloads: 1437
Autor: Aurelia_banea
Dimensiune: 24kb
Voturi: 111
Tipul fisierelor: doc
Acorda si tu o nota acestui referat:
Iehova a făcut să se numească, cu şapte sute de ani înainte, printr-unul din profeţii Săi, locul unde trebuia să se nască copilul Isus. Astfel citim: "Şi tu Betleeme, Efrata, măcar că eşti prea mic între cetăţile de căpetenie ale lui Iuda, totuşi din tine Îmi va ieşi Cel ce va stăpâni peste Israel, şi a cărui obârşie se suie până în vremurile străvechi, până în zilele veciniciei" (Mica 5:2). Conducătorii religioşi iudei au recunoscut în Betleem, oraşul prezis prin profet, căci ei au amintit acest lucru, sângerosului rege Irod. (Vezi Matei 2:4-6). Profeţia sus zisă, s-a împlinit în mic, sau în parte, prin Isus, de la naşterea Sa până la sfârşitul misiunii Sale. Ea trebuie deci să se împlinească într-o măsură mult mai vastă şi completă. Această a doua împlinire, a început când Cristos Isus a venit la mai marele Betleem, pentru a-Şi asuma domnia asupra lumii, cu alte cuvinte, când Dumnezeu a aşezat pe Fiul Său iubit, pe "Sion", "Muntele Său cel Sfânt" - simbolul guvernului Teocratic - şi I-a zis: "Domneşte în mijlocul duşmanilor Tăi! Îţi voi da neamurile de moştenire şi marginile pământului în stăpânire!"
SCOPUL LUI DUMNEZEU

Domnitorul din Betleem


SCOPUL LUI DUMNEZEU

Iehova a făcut să se numească, cu şapte sute de ani înainte, printr-unul din profeţii Săi, locul unde trebuia să se nască copilul Isus. Astfel citim: "Şi tu Betleeme, Efrata, măcar că eşti prea mic între cetăţile de căpetenie ale lui Iuda, totuşi din tine Îmi va ieşi Cel ce va stăpâni peste Israel, şi a cărui obârşie se suie până în vremurile străvechi, până în zilele veciniciei" (Mica 5:2). Conducătorii religioşi iudei au recunoscut în Betleem, oraşul prezis prin profet, căci ei au amintit acest lucru, sângerosului rege Irod. (Vezi Matei 2:4-6). Profeţia sus zisă, s-a împlinit în mic, sau în parte, prin Isus, de la naşterea Sa până la sfârşitul misiunii Sale. Ea trebuie deci să se împlinească într-o măsură mult mai vastă şi completă. Această a doua împlinire, a început când Cristos Isus a venit la mai marele Betleem, pentru a-Şi asuma domnia asupra lumii, cu alte cuvinte, când Dumnezeu a aşezat pe Fiul Său iubit, pe "Sion", "Muntele Său cel Sfânt" - simbolul guvernului Teocratic - şi I-a zis: "Domneşte în mijlocul duşmanilor Tăi! Îţi voi da neamurile de moştenire şi marginile pământului în stăpânire!" Noi găsim această promisiune anticipată în Psalmul 2, versetele 6 şi 8 şi în Psalmul 110, versetul 2.
David, care a fost păstor şi rege, şi al cărui nume înseamnă "cel iubit", era o figură sau o icoană profetică a lui Isus, Fiul iubit" al lui Dumnezeu, Iehova. Întocmai ca şi David. Isus s-a născut în Betleem, "Betleem" înseamnă "casa pâinii", "Efrata" ţinutul roditor. Or, Isus a spus că El era pâinea vieţii, care s-a pogorât din cer. (Ioan 6:50 şi 51). Toţi oamenii care doresc să primească viaţă, trebuie să se hrănească din această pâine. Regele David a adus prosperitatea printre Izraeliţi. Nu numai că el avea dorinţa adevărată de a hrăni poporul, ci era şi capabil, şi nu a lăsat nimic să-i scape, Isus Cristos a declarat, că toată puterea I-a fost dată; şi, pentru că este supus cu totul Tatălui Său. El duce la îndeplinire scopul Tatălui Său, de a da prosperitate membrilor neamului omenesc, care I se supun. David a fost speranţa "Israelului după carne" şi Isus a fost acela al Israelului după spirit: prin casa Sa, El este speranţa oamenilor tuturor naţiunilor.
Betleem, Efrata era cunoscut prin rodnicia sa: asupra lui s-au concentrat promisiunile divine. El era mic între toate oraşele lui Iuda, dar important prin faptul, că din el trebuia să iasă Domnitorul. Profetul Mica nu ne lasă să ignorăm cine este Domnitorul, căci el explică că "obârşia sa se suie până în vremurile străvechi, până în zilele veciniciei". Acela care a fost marele meşter al lui Iehova, la creearea tuturor lucrurilor, care purta numele de "Logos", sau "Cuvântul", şi se chemă după aceea "Isus", este acela care trebuia să vină din Betleem-ul ceresc şi care a fost ilustrat prin David. Naşterea lui Isus în Betleem, a împlinit profeţia într-o anumită măsură; totuşi alte lucruri, amintite în profeţia lui Mica, pe lângă naşterea lui Isus, nu s-au împlinit atunci, astfel că nu se spune sigur că profeţia s-ar fi împlinit integral, la naşterea lui Isus. În timpul acela nu a avut loc invazia Asirianului, după cum profetul a prezis aceasta dinainte. Mica a întrevăzut mai departe, că războiul era purtat în Asiria politică şi că acea ţară fusese nimicită. Nimic asemănător n-a survenit la naşterea lui Isus, ce ar putea însemna, că acea parte a profeţiei, care se referă la elementele politice totalitare, - preumbrite prin Asirian - a ajuns la epoca împlinirii totale. Mica zice în capitolul 4, versetul 8: "Iar la tine turn al turmei, deal al fiicei Sionului, la tine va veni, şi la tine va ajunge vechea stăpânirea, Împărăţia fiicei Ierusalimului!"
Este uşor de a determina ce înseamnă expresiile "turn al turmei" şi "deal (sau bastion, după versiunea engl.) al fiicei Sionului". Bastionul, citadela invincibilă a turmei lui Dumnezeu, este Isus Cristos. El este Şeful puternic al guvernului Teocratic, al Sionului, căruia naţiunile Îi sunt date drept moştenire. Turnul turmei este Leul din seminţia lui Iuda. Isus Cristos a luat în posesie toate lucrurile şi a fost investit cu toată puterea, peste toate, când Dumnezeu L-a ridicat pe tron şi L-a trimis în Sion, să-Şi exercite misiunea Sa de Domnitor, să domnească în mijlocul duşmanilor Săi. S-a întâmplat atunci că membrii "corpului lui Cristos", chemaţi la Împărăţia cerească şi pe care Mica îi numeşte colectiv, "fii ai Sionului", au fost adunaţi în Templul spiritual, pentru ca să poată participa la împărăţie împreună cu Isus Cristos, şi să intre în moştenirea lor, devenind moştenitori împreună cu El. "Rămăşiţei" acestei clase a Templului, i s-au încredinţat interesele pământeşti ale împărăţiei şi ea şi-a depus zelul ei pentru a se achita de obligaţie. (Romani 8:16 şi 17). În loc de "vechea stăpânire" (Mica 4:8), traducerea engleză zice "prima stăpânire". Lui Isus Cristos I-a fost remis efectiv cea mai importantă şi, prin urmare, "cea dintâi" dintre stăpâniri. Membrii "rămăşiţei", care rămân credincioşi până la sfârşit, şi care vor învia adică vor fi transformaţi după chipul exact al Domnului lor ceresc, vor avea parte, împreună cu El, la această glorioasă stăpânire.
Când Isus era pe pământ, hrănea pe ucenicii Săi cu cuvintele vieţii. Cu toate acestea ucenicii n-au înţeles, înainte de ce Isus s-a urcat la cer, şi spiritul Sfânt să se fi pogorât peste ei la Rusalii, ce fel de hrană primiseră ei din mâna Învăţătorului lor milostiv. Între această realizare în mic şi împlinirea integrală a profeţiei lui Mica, asupra Domnitorului din Betleem, s-a scurs o lungă perioadă de timp, despre care se face aluzie în aceste cuvinte: "De aceea îi voi lăsa până la vremea când va naşte ceea care are să nască". (Mica 5:3). Guvernul Teocratic cu Cristos ca Domnitor, vine în existenţă în 1914. După aceea Sionul a dat naştere fiilor săi, candidaţii la Împărăţie, pe care Dumnezeu îi aprobase. Aceşti copii sau fii ai Sionului, au fost hrăniţi de către Domnul, şi ei au apreciat mult binefacerile Sale. Mica continuă în aceşti termeni (5:4): "El se va înfăţişa, şi va cârmui în puterea Domnului, şi cu măreţia numelui Domnului Dumnezeului Său: vor locui liniştiţi, căci El va fi proslăvit până la marginile pământului". Astfel s-a sculat El, nu pentru a se aşeza la masă singur, ci pentru a hrăni pe ai Săi, după ce i-a aprobat şi judecat. Această profeţie se referă, fără îndoială, la timpul când se împlineşte acest cuvânt al lui Isus: "Ferice de robii aceia, pe care stăpânul îi va găsi veghind la venirea lui! Adevărat vă spun, că el se va încinge, îi va pune să şadă la masă, şi se va apropia să le servească". (Luca 12:37).
Venit din Betleem-Efrata (din "casa pâinii" şi din "ţinutul roditor"), Domnitorul se încinge şi aşează la masă pe servii Săi credincioşi, ceea ce înseamnă că El le-a procurat, în bunătatea Sa, ceea ce ei aveau trebuinţă şi care erau pregătite pentru ei, bucurându-se de pace. Da, Isus Cristos, Păstorul bun, s-a sculat ca Şef Domnitor sau Suveran al Sionului, şi El paşte oile Sale, care constituie clasa "servului credincios". El îi hrăneşte cu pâinea spirituală, care le este necesară. (Proverbe 30:8). Cu alte cuvinte: El le dă ceea ce contribuie la edificare în credinţă şi credincioşie. Această parte a profeţiei este realizată în chip minunat după 1922; după cum se dovedeşte prin publicaţiile făcute în "Turnul de Veghere", cărţi, broşuri, tratate, "Veştile Împărăţiei" (Aceasta din urmă, în englezeşte), etc. Aceasta o pot mărturisi cu bucurie mulţi dintre cei credincioşi. De la acel timp mai ales, Domnul Isus, Capul şi vecinicul Domnilor al Sionului, a hrănit din abundenţă casa credinţei cu adevărurile prezente.
Despre cei credincioşi, care primesc cu bucurie această hrană din mâna Marelui Învăţător, profetul zice (Mica 5:4): "Vor locui liniştiţi". Ei sunt în realitate în siguranţă, la umbra aripilor Celui Prea Înalt, fiind împreună cu Domnul în Templul Său, în organizaţiunea Sa Teocratică. Iehova Dumnezeu este cetăţuia lor; ei privesc la El şi El le trimite hrană şi putere prin Fiul Său prea iubit, Domnitorul ieşit din Betleem. Acolo, la "umbra Celui Atotputernic" sunt ei ocrotiţi, de tot ceea ce le-ar putea vătăma, şi dacă ei rămân integri, vor locui în această condiţie de siguranţă; nici o nenorocire nu-i va ajunge, după cum se exprimă Psalmistul în capitolul 91, versetele 1-10. Continuând a absorbi hrana spirituală, pe care le-o prezintă ...
Home | Termeni si conditii | Politica de confidentialitate | Cookies | Help (F.A.Q.) | Contact | Publicitate
Toate imaginile, textele sau alte materiale prezentate pe site sunt proprietatea referat.ro fiind interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al referat.ro. Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa webmaster@referat.ro.