Separarea puterii in stat

Trimis la data: 2004-11-09
Materia: Drept
Nivel: Gimnaziu
Pagini: 4
Nota: 8.07 / 10
Downloads: 2814
Autor: Matei Laura
Dimensiune: 8kb
Voturi: 110
Tipul fisierelor: rtf
Acorda si tu o nota acestui referat:
Problema puterilor în stat a existat încă din lumea antică deşi ea nu putea fi pusă încă în legătura cu principiul separării puterilor. Spre exemplu Aristotel în Politica constată existenţa în stat a unor organe diferite cu atribuţii precis determinate precum Adunarea generală, Corpul magistraţilor şi Corpul judecătoresc. Potrivit acestuia în orice stat sunt trei părţi . Aceste trei părţi odată bine organizate, statul întreg este bine organizat. Ideea a fost prezentă şi în timpul evului mediu, în tezele şcolii dreptului natural, în lucrările lui Grotius, Wolf, Pufendorf, care deasemenea au constatat diferitele atribuţii ale statului,însa, fără a întrezării conceptul de separaţie.
3. PARTICIPANşI LA ACTIVITATEA DE COMERş INTERNAşIONAL

Participanˇii de naˇioalitate românĺ

Subiectele de naˇionalitate românĺ ale raporturilor juridice din
comerˇul internaˇional sunt, comercianˇii persoane fizice żI
societĺˇile comerciale. La aceste 2 categorii de comercianˇi se mai
adaugĺ żI altele: regiile autonome, organizaˇiile cooperatiste,
asociaˇiile în participaˇie, etc.

3.1 COMERCIANTUL - PERSOANĹ FIZICĹ

Dobandesc calitatea de comercianˇi persoanele care fac acte żI fapte
de comerˇ, având comerˇul ca o profesiune obiżnuitĺ. Actele żI faptele
de comerˇ obiective, daca sunt fĺcute de o persoanĺ fizicĺ ca
profesiune obiżnuitĺ, conferĺ acelei persoane calitatea de comerciant.
Capacitatea persoanelor fzice române de a efectua operaˇiuni de
comerˇinternaˇional, ca activitate comercialĺ independentĺ este
recunoscutĺ de Decretul-lege nr.54/1990 privind organizarea żI
desfĺżurarea unor activitĺˇi economice pe baza liberei iniˇiative.
Dobândirea calitĺˇii de comerciant pentru efectuarea de operaˇiuni de
comerˇ internaˇional de catre o persoanĺ fizicĺ este legatĺ de
exercitarea de cĺtre aceasta de cate żI fapte de comerˇ cu titlul de
profesiune obiżnuitĺ. Persoanele fizice care executa în mod obiżnuit
acte de comerˇ internaˇional trebuie sĺ cearĺ înmatricularea în
registrul comerˇului iar pe durata desfĺżurĺrii activitaˇii żI la
încetarea acesteia sĺ înscrie menˇiunile actelor żI faptelor prevĺzute
de lege. Persoanele fizice strĺine care vor face acte de comerˇ pe
teritoriul Romaniei, sunt supuse legilor naˇionale. ĄN ceea ce
priveżte calitatea de comerciant în România a unei persoane straine,
aceasta ˇine de conditia juridicĺ a strĺinului, supusĺ legii române.
Organizarea activitĺˇilor prevĺzute de acest act normativ, inclusiv
cele prestate de persoanele fizice în mod independent se poate face
numai de cetĺˇenii care au domiciliul în România.

3.2 SOCIETĹşI COMERCIALE

3.2.1 Generalitĺˇi

Sunt societĺˇi cu participare strĺina in România, societĺˇile
comerciale, filialele żI sucursalele constituite pe teritoriul ˇĺrii,
cu capital integral strĺin sau in asociere cu persoane fizice sau
juridice române, indiferent dacĺ acestea s-au constituit de la început
ca atare sau elementul strĺin a intervenit ulterior prin dobândirea de
plĺˇi sociale sau acˇiuni la societĺˇile deja existente. Regulile
privind regimul juridic al SC cu participare strĺina sunt plasate în
sfera de reglementare al contractului de societate sau statutului
intrând astfel în domeniul libertĺˇii contractuale. Atunci când actele
normative privind societĺˇile comerciale nu sunt indestulĺtoare se vor
aplica prevederile Codului comercial żI ale Codului Civil. Societĺˇile
cu participare strĺinĺse pot constitui în România în toate domeniile
economice prevĺzute de art.4 din Legea nr.35/1991. Ąn situaˇia în care
o societate strĺinĺ constituie o societate comercialĺ pe teritoriul
ˇarii noastre cu capital integral strĺin sau în asociere cu persoane
fizice sau juridice române, societatea nou înfiinˇatĺ este persoana
juridica românĺ, ea putând efectua acte de comerˇ internaˇional
permise de legea românĺ, chiar daca aceste acte ar fi interzise de
legea naˇionalĺ a statului pe teritoriul cĺruia societatea strĺina îżi
are sediul social.

3.2.2. Constituirea żI funcˇionarea SC

Constituirea SC cu participare strĺina în România precum żI a
filialelor żI sucursalelor, cu capital integral strĺin sau în asociere
cu persoane fizice sau juridice române, este supusĺ dispozitiilor
generale, aplicabile pentru toate societĺˇile de nationalitate românĺ
prevĺzute în Legea nr.31/1991. Constituirea societĺˇilor cu
participare strĺina pargurge mai multe etape în funcˇie de categoria
de sociatate la care se referĺ, cum sunt: de persoane, de capitaluri,
żI cu rĺspundere limitata. Societĺˇile cu participare strĺinĺ se
constituie pe bazĺ de contract żI statut, în funcˇie de situaˇie żI
trebuie sa conˇinĺ anumite elemente pentru ipoteza internationalitĺˇii
żI anume: cetĺˇenia żI domiciliul, pentru persoanele fizice; sediul żI
naˇionalitatea, pentru persoanele juridice straine; denumirea
obiectului de activitate în care sĺ se menˇioneze operaˇiuni de comerˇ
internaˇional; particularitĺˇile privind subscriˇia żI vĺrsarea
capitalului social; organizarea si funcˇionarea societĺˇii ˇinând
seama de aspectele specifice; localitaˇile din strĺinĺtate unde se vor
constitui sucursale sau filiale. Persoana fizica strĺina trebuie sĺ
prezinte cazierul juridic, precum żI din România daca au mai locuit
mai mult de 60 de zile în ˇara noastrĺ. Persoana juridicĺ trebuie sa
depunĺ dovada înregistrĺrii în registrul comerˇului din zona de sediu
żI o atastare privind bonitatea comerciala a persoanei juridice
respective, eliberatĺ de banca unde îsi are deschis contul. Agenˇia
Românĺ de Dezvoltare este obligatĺ sĺ rĺspundĺ în termen de 30 zile de
la data înregistrĺrii cererii, rĺspuns care se menˇioneazĺ chiar pe
cererea tip de examinare. Etapele privind publicarea constituirii
societĺˇii în Monitorul Oficial al Romaniei, înscrierea societĺˇii în
registrul comerˇului żI la Administraˇia financiarĺ, nu reprezintĺ
aspectesemnificative în cazul constituirii societĺˇilor cu participare
strĺinĺ, cu precizarea ca la registrul comerˇului żI Administraˇia
financiarĺ trebuie prezentatĺ dovada confirmĺrii investiˇiei la
Agenˇia Româna de Dezvoltare, iar taxele de înmatriculare sunt mai
mari cu 50%decât cele plĺtite de societĺˇile cu capital integral
românesc. ĄN situaˇia in care are loc majorarea capitalului unei
societĺˇi româneżti deja existente, prin aportul unui investitor
strĺin, operaˇiunea juridicĺ ia forma unei subscripˇii de acˇiuni ori
pĺrti sociale farĺ cesiune.

ĄN ceea ce priveżte contractul de cesiune, acesta prezintĺ unele
particularitĺˇi în funcˇie de calitatea cedentului żI cesionarului:

- dacĺ cesiunea are loc de la o persoana românĺ la una strĺinĺ,
operaˇiune a se poate efectua în 2 variante:

- cedentul român retrage din contul bancar în lei al societĺˇii suma
reprezentând preˇul cesiunii, iar cesionarul strĺin depune in contul
valutar al societĺˇii suma în valutĺ echivalentĺ preˇului cesiunii, la
cursul zilei, pe numele si la dispoziˇia acesteia;

- dacĺ cesiunea are loc de la un cedent strĺin cĺtre un cesionar român
sau intre strĺini, nu este nevoie de prezentarea dovezii bancare de
vĺrsamânt în valutĺ sau de provenienˇĺ a banilor, întru-cât
vânzarea-cumpĺrarea de pĺrˇi sociale sau acˇiuni se realizeazĺ între
pĺrˇi fĺrĺ a se afecta capitalul societĺˇii din bancĺ. SC cu
participare strĺinĺ cu sediul în România sunt persoane juridice
române.

Ele nu constituie o categorie aparte de persoane juridice române.
Trĺsĺtura esenˇiala a acestor societĺˇi o constituie existenˇa
elementului de extraneitate din care rezultĺ celelalte aspecte
specifice în legĺturĺ cu regimul lor juridic. Societĺˇile cu
participare strĺinĺ sunt persoane juridice române si sunt supuse
prevederilor legii române ca lex societatis. Problema specificĺ care
se ridicĺ în cazul societĺˇilor comerciale cu participare strĺinĺ este
aceea a monedei în care poate fi subscris capitalul lor. La o
societate cu participare strĺina asociaˇii sunt liberi sa subscrie
capitalul social fie total în lei sau în valuta fie în lei. Conform
Legii contabilitĺˇii nr.82/1991, "Contabilitatea opreraˇiunilor
efectuate în valutĺ se ˇine atât in moneda naˇionalĺ cât żI în
valuta." Felul monedei în care se face subscripˇia produce efecte
asupra vĺrsĺmântului żI al suportĺrii riscurilor valutare. ĄN
asocierea cu persoanele fizice sau juridice române procentul de
participare al asociatului strĺin este lĺsat exclusiv la aprecierea
pĺrˇilor. Aportul partenerului strĺin la constituirea unei SC poate
fi: aport în numerar, aport în bunuri, aport în drepturi żI aporturi
în alte drepturi si avantaje. Societĺˇile româneżti constituite cu
participare strĺina pot dobândi dreptul de proprietate asupra
terenurilor din ˇarĺ în condiˇiile art.30 din Legea nr. 35/1991, cu
îndeplinirea cumulativa a 2 condiˇii: aceste societĺˇi sĺ fie
...
Home | Termeni si conditii | Politica de confidentialitate | Cookies | Help (F.A.Q.) | Contact | Publicitate
Toate imaginile, textele sau alte materiale prezentate pe site sunt proprietatea referat.ro fiind interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al referat.ro. Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa webmaster@referat.ro.